Գիտություն

Reprogrammed the Havana International Book Fair

Երեքշաբթի, Նոյեմբերի 28, 2023
Reprogrammed the Havana International Book Fair

Changed the date of the Havana International Book Fair According with the website Cubadebate, the date of the International party of the book in Cuba, scheduled to next year's February...

Հարկ է ուղղել սխալ պնդումը

24 Օգոստոսի 2016

Մեր հաշւոյն անբաղձալի երեւոյթ է հակաճառութեան մտնել հայ մամուլէ ոեւէ գրո­ղի հետ։ Սա­կայն երբ կը հան­դի­պինք իրո­ղու­թիւննե­րը շրջե­լու, բո­լորին հա­սարա­կաց հա­մոզու­մը ճիշդ հա­կառա­կով ներ­կա­յաց­նե­լու փոր­ձե­րուն՝ չենք կրնար լռու­թիւն պա­հել։

13 Օգոս­տոս թուակիր «Ժա­մանակ» օրա­թեր­թի մէջ Սա­գօ Արեանի «Սխալ պնդումներ» խո­րագ­րեալ յօ­դուա­ծը կար­դա­լով ստի­պուած զգա­ցինք մեր ընդվզու­մը յայտնել։ Նշենք որ Սա­գօ Արեան ան­ցեալին ալ նոյն էջե­րուն վրայ նման բնոյ­թով յօ­դուած ստո­րագ­րած եւ ծան­րօ­րէն մե­ղադ­րած էր Թուրքիոյ խորհրդա­րանի ան­դամ, ՀՏՓ-ի Իս­թանպու­լի պատ­գա­մաւոր Կա­րօ Փայ­լա­նը։

Արեան այս ան­գամ ալ նոյ­նը կ՚ընէ՝ Փայ­լա­նը կը մե­ղադ­րէ աստղ դառ­նալ յա­ւակ­նե­լով։ Կը կար­ծէ թէ Փայ­լան կու­սակցու­թեան մէջ պաշ­տօ­նակո­չուած է իբ­րեւ «հայ­կա­կան թե­ւի բան­բեր»։ Հե­տեւա­բար ալ այս շրջա­նակէն դուրս իր ելոյթնե­րը կը բնու­թագրէ «պա­պէն աւե­լի պա­պական» ըլ­լա­լով։

Հասկնա­լի է Սա­գօ Արեանի սխալ ըն­կա­լու­մը։ Միայն իրեն յա­տուկ սխալ­մունք մը չէ այս։ Սփիւռքի հա­յու­թեան կա­րեւոր մէկ հա­տուա­ծը զուրկ ըլ­լա­լով քա­ղաքա­կան եւ գա­ղափա­րախօ­սական փոր­ձութե­նէ, հայ պատ­գա­մաւո­րի դե­րը ոչ միայն Թուրքիոյ, այլ բո­լոր եր­կիրնե­րու խորհրդա­րան­նե­րու մէջ կը սահ­մա­նեն իբ­րեւ «հայ­կա­կան թե­ւի բան­բեր»։

Բո­լորո­վին չէ սխա­լած Սա­գօ Արեան։ Կա­րօ Փայ­լան իս­կա­պէս ալ աստղ մը ըլ­լա­լով կը փայ­լի կու­սակցու­թեան շար­քե­րուն մէջ։ Ան օրի­նակի հա­մար դեռ քա­նի մը օր առաջ խորհրդա­րանի ընդհա­նուր նիս­տի ըն­թացքին իր կու­սակցու­թեան անու­նով շատ իմաս­տուն ելոյթ մը ու­նե­ցաւ նիւթ առ­նե­լով հար­կա­յին վեր­ջին կար­գադրու­թիւննե­րուն երկրին աղ­քատ դա­սակար­գին վրայ գոր­ծե­լիք աւե­րը։ Կա­րօ Փայ­լան ՀՏՓ-ի շար­քե­րուն մէջ հա­յոց վե­րապա­հուած աթո­ռը զբա­ղեց­նե­լու հա­մար չէ որ եկած է խորհրդա­րան։ Ան այդ կու­սակցու­թեան հիմ­նադրու­թեան շրջա­նէն սկսե­լով աշ­խոյժ գոր­ծունէու­թիւն ու­նե­ցած է, որուն հե­տեւանք հա­մակիր­նե­րու լայն զան­գուած մը ապա­հոված կու­սակցու­թեան մէջ։ Իսկ ընտրուելէ ետք իր գոր­ծունէու­թեամբ այդ հա­մակիր­նե­րու զան­գուածը ընդլայ­նած է դէ­պի ժո­ղովուրդի լայն խա­ւերուն։ Այ­սօր սխալ պի­տի չըլ­լայ պնդել թէ բազ­մա­միլիոն ընտրող­նե­րու շար­քին Կա­րօ Փայ­լան իբ­րեւ աստղ մը կը փայ­լի կու­սակցու­թեան առաջ­նա­կարգ քա­նի մը անուննե­րու կող­քին։

Այս հա­մայ­նա­պատ­կե­րին մէջ յստակ իրո­ղու­թիւն է որ Կա­րօ Փայ­լան թրքա­հայ հա­մայնքին ներ­կա­յացու­ցի­չը չէ, այլ ՀՏՓ-ի մեծ ժո­ղովրդա­կանու­թիւն վա­յելող պատ­գա­մաւո­րը։ Նոյն դիր­քի մէջ են այլ եր­կու երես­փո­խան­նե­րը Մար­գար Էսա­յեան եւ Սե­լինա Տո­ղան։ Սե­լինա Տո­ղան եւս իր կար­գին կը տա­նի աշ­խոյժ քա­ղաքա­կան գոր­ծունէու­թիւն։ Իր դժբախ­տութիւ­նը կը կա­յանայ ան­դա­մակ­ցած կու­սակցու­թե­նէն։ Հան­րա­պետա­կան կու­սակցու­թիւնը ի հի­մանէ կա­ռու­ցուած է թուրք ազ­գայնա­կանու­թեան վրայ։ Սա­կայն ժա­մանա­կի ըն­թացքին որոշ ժո­ղովրդա­վարա­կան տար­րեր ալ իրենց ազ­դե­ցու­թիւնը ու­նե­ցած են եւ Տո­ղան այդ ազ­դե­ցու­թեան հե­տեւան­քով կրնայ հան­րութեան նպաս­տող աշ­խա­տու­թիւն ծա­ւալել թուրք ազ­գայնա­կան կու­սակցու­թեան մը մէջ։

Իսկ «ԱՔ կու­սակցու­թեան կամ Էր­տո­ղանի ընդդի­մախօս­նե­րը հա­մայնքին քա­նի՞ տո­կոսը կը կազ­մեն» հար­ցումին ան­շուշտ որ փաս­տա­ցի թուան­շա­նով մը պա­տաս­խա­նել կա­րելի չէ։ Մենք խոր­հուրդ կու տանք Սա­գօ Արեանին, թող ինք ան­ձամբ փոր­ձէ ժո­ղովուրդին հա­կու­մը հա­մեմա­տել, այն ատեն պատ­կե­րացում մը պի­տի ու­նե­նայ։ Եր­բեք չա­փազան­ցութիւն պի­տի չըլ­լայ պնդել թէ 7 Յու­նիս 2015 թուակա­նի ընտրու­թիւննե­րուն երկրի հայ փոք­րա­մաս­նութիւ­նը հե­տեւե­լով այլ կրօ­նական փոք­րա­մաս­նութիւննե­րու ալ հա­կու­մին, ձայ­նե­րու ջախ­ջա­խիչ տո­կոսով զօ­րակ­ցե­ցաւ ընդդի­մադիր ՀՏՓ-ական շար­ժումին։ Այդ զօ­րակ­ցութիւ­նը 1 Նո­յեմ­բե­րի կրկնուած ընտրու­թիւննե­րուն որոշ չա­փով նա­հան­ջեց հան­րա­պետու­թեան նա­խագա­հին որ­դեգրած բռնու­թեան քա­ղաքա­կանու­թեան հե­տեւան­քով։

Այստեղ հայ հա­մայնքի պա­րագա­յին, ժո­ղովուրդի լայն խա­ւը եւ իբր թէ ժո­ղովուրդը ներ­կա­յաց­նող պատ­րիար­քա­րանը եւ հա­մայնքա­յին հաս­տա­տու­թիւննե­րու վար­չա­կազ­մը բո­լորո­վին տար­բեր ուղղու­թիւններ որ­դեգրե­ցին։

Սա­գօ Արեան իր սլաք­նե­րը կ՚ուղղէ նաեւ պոլ­սա­հայու­թեան պար­ծանք հա­մարուելու ար­ժա­նի երի­տասար­դա­կան կազ­մա­կեր­պութեան՝ «Նոր Զար­թօնք» շար­ժումին։ Կաս­կա­ծի տակ կը թո­ղու անոնց բո­լորին կող­մէ գնա­հատուած արարքնե­րը։ Տի­պար պահ­պա­նողա­կան յե­տադի­մակա­նի մը մեր­ձե­ցու­մով զա­նոնք վտան­գա­ւոր կը հա­մարէ։ Կ՚ու­րա­նայ «Քամփ Ար­մէն»ի գրաւ­ման դէմ իրենց տա­րած պայ­քա­րը եւ այդ նիւ­թի որոշ լուծման մը յան­գե­լուն մէջ կը տես­նէ «լոյ­սե­րէ հե­ռու գոր­ծե­լով հա­մայնքի շա­հերը ապա­հովող ու անոր անվտան­գութիւ­նը պա­հող» անե­րեւե­լինե­րու դե­րակա­տարու­թիւնը։

Երե­ւանաբ­նակ պէյ­րութա­հայ Սա­գօ Արեանի այս սխալ դի­տումնե­րու ետին կա՛մ սփիւռքա­հայու հա­ւանա­կան ան­տե­ղեակու­թիւնը պի­տի տես­նենք կամ ալ որոշ շրջա­նակ­նե­րու, նոյնիսկ թե­րեւս իր աշ­խա­տակ­ցած օրա­թեր­թին պա­տուէ­րը։ Երա­նի առա­ջինը ի զօ­րու ըլ­լայ եւ մենք այսպէ­սով հա­կառակ կար­ծիքներ ներ­կա­յացու­ցած ըլ­լանք։ Իսկ երկրորդ հա­ւանա­կանու­թեան առ­կա­յու­թեան մէջ բո­լոր այս տո­ղերն ալ անի­մաստ պի­տի դառ­նան քա­նի որ ծա­խուած գրի­չի մը հետ երկխօ­սու­թիւնը նշա­նակու­թիւն չ՚ու­նե­նար։

Վեր­ջա­բանը բե­րենք Թուրքիոյ իշ­խա­նական շրջա­նակ­նե­րուն կող­մէ վեր­ջերս յա­ճախա­կիօրէն կրկնուած եւ հա­յատառ մա­մու­լին ալ խայ­տա­ռակ թրքա­բանու­թիւնով մը թարգմա­նած նա­խադա­սու­թեամբ։ «Մենք ազգ ենք, Կա­րօ Փայ­լա­նը կամ Նոր Զար­թօնքը չենք կերցներ»։

ԲԱԳՐԱՏ ԷՍԴՈՒԳԵԱՆ

 

 

ԱՎԵԼԱՑՆԵԼ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ